Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Instituutioiden välinen yhteistyö - Suomen suurlähetystö, Lima : Kehitysyhteistyö : Instituutioiden välinen yhteistyö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lima

Puh: +51-1-222 4466, 222 4480
Sähköposti: sanomat.lim@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Instituutioiden välinen yhteistyö

Instituutioiden välinen yhteistyö eli IKI valtion laitosten ja virastojen yhteistyötä edistävä kehitysyhteistyöinstrumentti. Se luotiin vuonna 2008, jotta näiden laitosten osaamista voidaan kanavoida myös Suomen ulkopuolelle ja vahvistaa kehitysmaiden vastaavien laitosten kapasiteettia. Instrumentin rinnalla toimii myös korkeakouluyhteistyölle suunnattu yhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument), joka tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, tähdäten kehitysmaiden korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamiseen. IKI-hankkeet Andien alueella ovat päättyneet. Vuosina 2009-2016 toteutettiin seuraavat hankkeet:

Ilmatieteen laitosten välinen yhteistyö (Bolivia)

Suomen ilmatieteen laitoksen hanke Bolivian ilmatieteen laitoksen (SENAMHI) kanssa toteutettiin vuosina 2014–2016. Hankkeen avulla vahvistettiin SENAMHIn valmiuksia ja kapasiteettia hallinnoida ja tuottaa luotettavia, laadukkaita ja oikea-aikaisia sääpalveluja Boliviassa. Hankkeen kehitystavoitteena oli Bolivian yhteiskunnan parempi varautuneisuus ja kyky hallita hydrometeorologisiin ilmiöihin liittyviä riskejä sekä sää- ja ilmastonmuutoksesta johtuvia haitallisia vaikutuksia.

Kuva: Mats Wiljander, Suomen ilmatieteen laitos
Kuva: Mats Wiljander, Suomen ilmatieteen laitos

Kaivosalan yhteistyö (Peru)

Suomi tuki 2013-2016 Perun Madre de Diosin sademetsäalueella kaivosalan hanketta, jota toteutettiin Suomen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Madre de Diosin lääninhallituksen (GOREMAD) välillä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueen kaivostoimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan sekä edesauttaa paikallisen lääninhallituksen kykyä vastata alueella nopeasti laajenneen pienkaivostoiminnan ja laittoman kullanhuuhdonnan aiheuttamiin haasteisiin, kuten metsäkatoon, vesien ja maaperän elohopeakertymiin sekä kaivostoiminnasta johtuviin sosiaalisiin ongelmiin.

Kuva: Teemu Karlsson, Geologinen tutkimuskeskus (GTK)Kuva: Teemu Karlsson, Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Opettajankoulutuksen kehittäminen (Peru)

Vuonna 2013 Perulainen yliopisto Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sai yhdessä Helsingin yliopiston ja kouluttamis- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa rahoituksen korkeakoulu-IKI-hankkeelleen: ”Improving Teacher’s In-Service Training in Higher Education in Peru”. Hanke keskittyi opettajankoulutuksen kehittämiseen Liman, Piuran, Arequipan, Ayacuchon, Loreton ja Cuscon kaupunkien yliopistoissa. Hankkeen kesto oli kolme vuotta.

Lisätietoa projektin internet-sivuilta: http://blogs.helsinki.fi/improving-teacher-in-service-training-peru/espanol/

Elintarvikeinnovaatioiden kehittäminen (Peru)

Vuonna 2013 La Molinan maatalousyliopisto Universidad Nacional Agraria La Molina(UNALM) sai ulkoasiainministeriön myöntämän, kolmivuotisen korkeakoulu-IKI-hanke rahoituksen yhdessä Turun yliopiston elintarvikekemian laitoksen kanssa. ”Indigenous Food Innovations from Andes – Supporting food science and food development through establishment of a PhD” – hankkeen avulla kehitettiin Andien alueen perinteisten ravintokasvien tutkimusta La Molinan maatalousyliopistoon perustetun tohtorinkoulutusohjelman kautta.

Kuva: Ritva Ann-Mari Repo-Carrasco Valencia, Universidad Nacional Agraria La Molina, Kuva: Ritva Ann-Mari Repo-Carrasco Valencia, Universidad Nacional Agraria La MolinaKuva: Ritva Ann-Mari Repo-Carrasco Valencia, Universidad Nacional Agraria La Molina

Ilmatieteen laitosten välinen yhteistyö (Ecuador, Kolumbia ja Peru)

Ensimmäinen IKI-hanke Andien alueella toteutettiin Suomen ilmatieteen laitoksen ja Perun ilmatieteen laitoksen (SENAMHI) välillä vuosina 2009–2012. Yhteistyöllä edesautettiin Perun ilmatieteen laitoksen kykyä vastata tehokkaammin Perun yhteiskunnan eri sektoreiden tarpeisiin sekä varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Yhteistyö laajeni vuosina 2012-2014, jolloin Suomen ilmatieteenlaitos toteutti vastaavanlaiset IKI-hankkeet myös Ecuadorin (INAMHI) ja Kolumbian (IDEAM) ilmatieteenlaitosten kanssa.

Kaivosalan yhteistyö (Bolivia)

Suomen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Bolivian kaivos- ja metallurgiaministeriön sekä geologian alan laitoksen SERGEOTECMINin toteuttama IKI-hanke Boliviassa alkoi vuoden 2012 tammikuussa ja päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli edistää Bolivian geologista ja teknistä kartoitustoimintaa mineraalipolitiikan ja lentofysiikan tietoaineiston osalta, kokoamalla ja käsittelemällä jo olemassa olevaa tietoa, toteuttamalla alustavia tulkintoja ja kouluttamalla paikallisia asiantuntijoita. Hankkeen tuloksena julkaistiin kuuden eri maan kaivospolitiikkaa käsittelevä julkaisu ”Getting mining policy right”.

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_224.pdf

Kuva: Meri-Liisa Airo, Geologian tutkimuskeskus (GTK)Kuva: Meri-Liisa Airo, Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Elintarvikekemian yhteistyö (Peru)

Suomen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Perun maatalousyliopiston Universidad Nacional Agraria La Molina(UNALM) välisen IKI – hankkeen, "Improving nutrition of Andean population: Health - Promoting bioactive compounds in Andean food materials and diets", avulla edistettiin perulaisten ravintorikkaiden kasvien, kuten kvinoan ja kiwichan käyttöä ja tutkimusta. Perussa kasvaa paljon perinteisiä ravintokasveja ja ruokatuotteita, joilla on suuri ravintoarvo terveyttä edistävinä elintarvikkeina. Hankkeen avulla lisättiin La Molinan yliopiston tutkijoiden ja opettajien tietotaitoa ja kykyä tuottaa ja levittää tietoa alkuperäisten ravintokasvilajien hyvistä ominaisuuksista niiden käytön lisäämiseksi. Hanke alkoi 2010 ja päättyi 2013. Hankkeen aikana aloitettu yhteistyö sai jatkoa vuonna 2013 alkaneen, kolmivuotisen korkeakoulu-IKI -hankkeen: ”Indigenous Food Innovations from Andes – Supporting food science and food development through establishment of a PhD” muodossa (lisää tietoa hankkeesta kohdassa "Elintarvikeinnovaatioiden yhteistyö").

Quinua
Kuva: Suomen Perun suurlähetystö

Kalatalouden yhteistyö (Peru)

Suomen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja San Martinin läänihallituksen toteuttaman IKI-hankkeen avulla edistettiin paiche-kalalajin (Arapaima giga) viljelyä ja pyrittiin lisäämään lajin tuotantoa Amazonialla. Paiche on Amazonian suurin kala, jonka liha muistuttaa tonnikalaa. Laji elää makeissa vesissä ja saattaa kasvaa jopa 300- kiloiseksi. Paichen tuotanto on suuri taloudellinen mahdollisuus Perun Amazonian alueelle, sillä sen liha on kysyttyä sekä kotimaan markkinoilla että ulkomailla. Hankkeen avulla kannustettiin erityisesti pienyrittäjiä paichen viljelyyn ja vahvistettiin alueelle perustetun, kalan viljelyyn keskittyvän tutkimuskeskuksen valmiuksia paichen viljelyn saralla, mm. lajin jalostustekniikoissa ja viljelyn eri vaiheissa. Hanke alkoi vuonna 2010 ja päättyi vuonna 2014.

RKTL IKI1
Kuva: Suomen Perun suurlähetystö

Kansallispuistoyhteistyö (Kolumbia)

Metsähallituksen ja Kolumbian kansallispuistoista vastaavan yksikön toteuttaman "Enhancement of the technical capabilities of the officers of the natural national parks system of Colombia" -hankkeen avulla vahvistettiin Kolumbian luonnonsuojelualueiden hallintoa sekä pyrittiin myötävaikuttamaan ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön. Hankkeessa kehitettiin ympäristökoulutusta, tutkimusta ja monitorointia, ekoturismipalveluita sekä uusia työtapoja ja menetelmiä. Hankkeen avulla luotiin myös mahdollisuuksia syrjäseutujen ja alkuperäisväestön elinkeinojen ja tulonhankinnan kehittämiseksi. Hanke alkoi 2010 ja päättyi 2013.

FOCA_Monitoring workshop
Kuva: Sanna Juvonen, Metsähallitus

© Suomen suurlähetystö, Lima | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot